—нимка: архив, Ѕ√Ќ≈—

Ќаетите лица по трудово и служебно правоотношение към кра€ на март 2024 г. се увеличават с 1,4 на сто спр€мо кра€ на декември 2023 г., като достигат 2,32 милиона души по предварителни данни, съобщи Ќационални€ статистически институт (Ќ—»).

—пр€мо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-гол€мо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "’отелиерство и ресторантьорство" - с 6,1 на сто, "—ъздаване и разпространение на информаци€ и творчески продукти; далекосъобщени€" - с 5,3 на сто, и "ѕрофесионални дейности и научни изследвани€" - с 3,2 на сто.  Ќай-гол€мо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0,6 на сто, е регистрирано при дейностите "ƒобивна промишленост" и "јдминистративни и спомагателни дейности".

ѕрез първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3,5 на сто спр€мо четвъртото тримесечие на 2023 г. и достига 2198 лева.

»кономическите дейности, в които е регистрирано най-гол€мо увеличение, са в категориите "ƒруги дейности" - с 16,9 на сто, "јдминистративни и спомагателни дейности" - с 10,2 на сто, и "‘инансови и застрахователни дейности" - с 10 на сто.

—пр€мо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16,8 на сто, като най-гол€мо e увеличението в икономическите категории "ƒруги дейности" и "’отелиерство и ресторантьорство"- с 24,4 на сто, "ќперации с недвижими имоти" - с 21,5 на сто и в "—троителство" - с 20,7 на сто.

»кономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са "—ъздаване и разпространение на информаци€ и творчески продукти; далекосъобщени€" - 5252 лева; "‘инансови и застрахователни дейности" - 3395 лева;  "ѕроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енерги€ и на газообразни горива" - 3035 лева.

Ќай-нископлатени са били наетите лица в икономическите категории:  "’отелиерство и ресторантьорство" - 1366 лева;  "ƒруги дейности" - 1528 лева;  "—елско, горско и рибно стопанство" - 1543 лева.(Ѕ“ј)
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase