Контакти Редакция www.dnes.bg: 

За да се свържете с нас, пишете ни на: info@dnes.bg  Главен редактор - Александър Попов – +359 888 129 871, 02/ 812 9 834; alexander.popov@investor.bg

Зам.-главен редактор  - Камелия Цветанова -  +359 2 812 9 834; kamelia.tsvetanova@investor.bg

Зам.-главен редактор - Красимир Ангелов -  +359 2 812 9 834; krasimir.angelov@investor.bg

Редактор Общество и Политика - Стела Стоянова - stela.stoyanova@investor.bg

Редактор Свят - Елка Василева, elka.vasileva@Investor.bg 

Редактор Общество и Политика - Анисия Иванова, anisia.ivanova@investor.bg

Редактор Общество и политика - Петър Бойчев, pboychev@investor.bg

Редактор Свят, Общество и Свободно време - Нели Христова, neli.hristova@investor.bg

 

 

Адрес: 

София 1540
бул. "Брюксел" 1
тел. (+359 2) 812 98 12

Адрес на регистрация:

гр. София 1540 бул. "Брюксел" 1
Данни по съдебна регистрация:
Софийски градски съд
Ф.Д No 5692/2000 г.
БУЛСТАТ: BG130277328

 

"Инвестор.БГ" АД

Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.