—нимка: Ќ—»

Ѕългари€ е държавата-членка с най-нисък Ѕ¬ѕ на човек от населението - с 36% под средното за ≈— за миналата година, съобщиха от Ќационални€ статистически институт (Ќ—»).

ѕрез 2023 г. Ћюксембург и »рланди€ отбел€зват най-високо ниво на Ѕ¬ѕ на човек от населението в ≈—, 140% и 112% над средното за ≈—.

–азпределението на Ѕ¬ѕ на човек от населението в държавите-членки на ≈— варира значително. Ћюксембург бележи най-висок Ѕ¬ѕ на човек от населението сред 27-те държави-членки на ≈—, включени в това сравнение, със 140% над средното за ≈—. “ова до известна степен се об€сн€ва с факта, че гол€м брой погранични работници са включени в общи€ брой на работната сила на страната и допринас€т за увеличението на нейни€ Ѕ¬ѕ, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисл€ването на Ѕ¬ѕ на глава от населението. “ехните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

»рланди€ е на второ м€сто сред държавите на ≈— със 112% над средното за ≈—, следвана от Ќидерланди€, ƒани€, јвстри€, вс€ка с Ѕ¬ѕ на човек от населението с повече от 20% над средното за ≈— равнище.

¬исокото ниво на Ѕ¬ѕ на глава от населението в »рланди€ може отчасти да се об€сни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. —вързаното с тези активи договорно производство допринас€ за Ѕ¬ѕ, докато гол€ма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Ѕелги€, Ўвеци€, √ермани€, ‘инланди€, ћалта и ‘ранци€ са другите държави-членки на ≈—, с Ѕ¬ѕ на човек от населението над средни€ за ≈—. »тали€,  ипър, —ловени€ и „ехи€ са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от »спани€, Ћитва, ѕортугали€ и ≈стони€ и с между 10% и 20% по-ниски от средното. ѕолша отбел€зва Ѕ¬ѕ на човек от населението с 20% под средното ниво.

Ѕ¬ѕ на човек от населението на –умъни€, ”нгари€, ’ървати€, —ловаки€ и Ћатви€ е с до 30% по-нисък от средното за ≈— равнище, докато √ърци€ и Ѕългари€ са с до 40% по-ниски от средното за ≈— равнище. Ѕългари€ отчита Ѕ¬ѕ на човек от населението с 36% под средното за ≈— равнище.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase