Снимка: ЧЕЗ

За поредна година представители на „ЧЕЗ Електро България“ АД участват в образователни инициативи, свързани с обучението на студенти и повишаване на квалификацията на мениджъри и специалисти в областта на търговията с електроенергия.

Промените в либерализацията на електроенергийния пазар в България, спазването на законовите изисквания, спецификите на свободния пазар, енергийната ефективност бяха сред основните теми, провокирали активността на участниците в отворените дискусии по време на лекциите, представени от експерти на дружеството пред различни аудитории, съобщиха от ЧЕЗ.

Специален интерес сред специалисти и мениджъри предизвика лекцията „Балансиране на крайни клиенти“ на Николай Гавазки, Ръководител отдел „Прогнозиране и балансиращи групи“, експерт със значителен опит в областта напрогнозиране на потреблението на електроенергия, производството от ВЕИ и разпределението на небалансите в балансиращите групи на „ЧЕЗ Електро България“ АД. Лекцията бе част от обучение на тема „Балансиращ пазар и търговия с електрическа енергия“, проведено през марткато съвместна инициатива на списание „Ютилитис“ и Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Водещ лектор в друг съвместен техен проект – курс за управление на проекти за ВЕИ и енергийна ефективност, проведен също през март, бе Здравка Пекова, Експерт „Бизнес развитие“, която разясни спецификите при реализиране на мерки за постигане на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия пред 25 представители на енергийни компании, адвокатски кантори и експерти от различни институции.

„ЧЕЗ Електро България“ АД традиционно участва и в инициативи, свързани с популяризиране на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. На 17 март особен интерес сред студентите от факултета предизвика лекцията на тема „Управление на взаимоотношенията с клиенти“ с гост-лектор Тодор Матев, Директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД, експерт с над 15-годишен опит в икономиката, управлението и обслужването на клиенти в енергетиката и ютилити бизнеса. Участието на представители на ЧЕЗ в обучението на студенти е в изпълнение и на подписаното в началото на тази година споразумение за партньорство между компаниите на ЧЕЗ в България и Стопанския факултет.

Подробна информация за развиваната от ЧЕЗ в България дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование в страната е налична на корпоративния сайт cez.bg, както и на специализирания сайт „Енергия за бъдещето“, който ЧЕЗ създаде през 2020 г. за да насърчи и мотивира младите хора да изберат професионално развитие и кариера в дружествата на ЧЕЗ в България.