Снимка: БГНЕС

ПП „Продължаваме промяната“ изпрати до медиите документ, в който последователно могат да се проследят фактите, свързани с поисканите 3,9 млрд. от регионалния министър в оставка Гроздан Караджов.

Още по темата
В документа са описани допълнителните средства, поискани от Караджов като министър. Документът е входиран на шести юни тази година и носи подписа на Караджов, заявяват от Продължаваме промяната.

От партията изпращат документа във връзка с изказването на Караджов от днес: "Това, което Ви беше представено вчера, като основен проблем, че съм поискал 3,9 милиарда лева допълнително за бюджета на МРРБ, е лъжа. Аз никога не съм искал тези пари. Няма нито един ред с такива искания“.

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е изпратен до финансовия министър Асен Василев

Dnes.bg публикува документа без редакторска намеса:

"Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласува проекта па Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година със следните предложения:

1.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО - 50 000 000 ЛВ.

С писмо наш per. № 03-04-393 от 19.05.2022 г., на основание чл.32, ал.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, МРРБ изпрати за съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговското дружество.

В хода на съгласувателната процедура от Министерство на финансите, с писмо Ваш № 04-16-531 от 30.05.2022 г. ни връщате неодобрена финансова обосновка с предложение необходимите за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД средства от 50 млн. лв. да се включат в разчетите по актуализацията на Бюджет 2022 г.

В тази връзка, моля в рамките на изпратения за съгласуване проект да бъдат предвидени и разчетени средства в размер на 50 млн. лв. за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София с парична вноска в размер на 50 000 000 лв. за сметка на централния бюджет. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции. Увеличаването на капитала на „ФЛАГ“ ЕАД, гр. София с 50 000 000 (петдесет милиона) лева, ще позволи осигуряването на необходимия допълнителен привлечен финансов ресурс. Капиталът ще бъде увеличен чрез издаване и записване на 50 000 (петдесет хиляди) нови налични поименни акции с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева за всяка една акция и при емисионна стойност от 1 000 (хиляда) лева за всяка една акция.

Мотиви:

„Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София, съвместно с дъщерното си дружество „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, развива успешно следните основни дейности:

• Предоставяне на оборотни средства за изпълнение на проекти, които имат договор за безвъзмездна финансова помощ;

• Финансиране на собственото участие, недопустими разходи и други необходими за реализация на проекти, които имат договор за безвъзмездна финансова помощ;

• Фонд за градско развитие на София по инициативата JESSICA, ОПРР 2007-2014 - изпълнен успешно и получил право за реинвестиране на всички възстановени средства до 2023 г.

• Фонд за градско развитие ЮГ по ОПРР 2014-2020

• Фонд за градско развитие на София по ОПРР 2014-2020

• Финансиране на проекти за изпълнение на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие /Платформа/, съвместно с Европейска инвестиционна банка.

През 2022 г. ще стартира както изпълнението на проекти чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), така и структурирането на Оперативните програми с ресурс от ЕСИФ за новия програмен период. Във времена на преход между програмни периоди, на реформи и възстановяване, „Фонд ФЛАП1 ЕАД, гр. София разполага с потенциал ефективно да адресира пазарни дефицити и да подкрепя с финансиране изпълнението на ключови проекти за регионалните власти и местните общности. Очаква се търсене на финансиране, както за проекти реализирани изцяло с безвъзмездна финансови помощ /БФП/, така и комбинирано финансиране.

В допълнение, като пълнокръвно функциониращ механизъм „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София може да играе съществена роля не само за осигуряване на мостово финансиране и съфинансиране на проекти, но и за осъществяване на стратегическите реформи, заложени в ПВУ. Предизвикателствата свързани с прехода към нисковъглеродна икономика и все повече зелена и чиста енергия поставят пред местните власти задачата за спешни мерки свързани с инвестиционни решения. Създават се множество възможности, които частично ще могат да бъдат решени с програмите за безвъзмездна помощ. Реализираната с Европейска инвестиционна банка Платформа показа нуждата, а и големия успех на целевите финансови инструменти.

За да изпълнява ефективно както досегашните си мисия и цели, но и да се развива и отговаря на нуждите и потребностите на местните и регионални власти „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София се нуждае от:

1. Институционална подкрепа за ефективното включване на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София в подкрепа на процеса на възстановяване с фокус върху предоставяне на финансиране на местните власти за проекти в подкрепа на осъществяване на зеления преход;

2. Финансова подкрепа чрез увеличение на капитала на дружеството за реализиране на нови или допълващи финансови механизми в подкрепа на осъществяване на зеления преход с Европейска инвестиционна банка и други Международни финансови институции. Действащите правила на фонда, добрата банкова практика и изискванията на международните финансови са за поддържане на коефициент на дълг спрямо капитал в размер на не повече от 2.5. С наличния собствен капитал, „Фонд ФЛАГ“ почти е достигнал максимума за привличане на средства от Европейската инвестиционна банка, други международни финансови институции и търговски банки, като за да поддържа посочения финансов коефициент и отговори на потребностите на кредитния пазар по отношение на търсенето на кредити дружеството следва да бъде капитализирано с предлаганата сума от 50 000 000 лева.

Увеличението на капитала на дружеството представлява капиталова инвестиция, която ще допринесе за подобряване на инвестиционния климат в страната, чрез допълнителни инвестиции на общините. Увеличението на капитала, ще има положителен ефект и върху изплащания от дружеството дивидент на държавата.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МРРБ ЗА 2022 Г,

ОБЩО: 3 949 350 000 лв.

1. Текущи разходи - 2 785 893 000 лв.

- Персонал - 800 000 лв.

- Издръжка - 2 785 093 000 лв.

2. Капиталовиразходи - 1 163 457 000 лв.

± ПО БЮДЖЕТА НА АПИ ЗА 2022 Г. -3 949 350 000 ЛВ.

- Текущи разходи - 2 784 593 000 лв.

- Капиталови разходи - 1 161 656 000 лв.

1. Дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ - 2 784 593 000 лв.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са одобрени средства в размер на 1 200 000 000 лв. за дейности по текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, като са утвърдени и показателите по чл. 23, ал. 3. За дейностите по ТРП по показател „максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.“ са планирани 3 298 399 710 лв.

Съгласно извършена промяна по бюджета на МРРБ от бюджета на АПИ са пренасочени средства за приоритетни за МРРБ общински проекти в размер на 100 000 000 лв. като в резултат уточнения план за дейности по ТРП към м. май 2022 г. е в размер на 1 095 415 000 лв. (вкл. намаление в размер на 5 092 121 лв. за извършване на плащане към общини по споразумителни протоколи и увеличение от извършена корекция по § 36-00 в размер на 507 464 лв.)

Извършени са дейности по сертифициране, приемане и разплащане на аварийно и зимно поддържане по договори за ТРП и сключени споразумения от 2021 г. към тях и предстоящи за плащане до края на 2022 г. в размер на 58,9 млн. лв.

В процес на провеждане са открити процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП на обща стойност 2,7 млрд. лв. с предмет поддържане на РПМ, като в процес на обявяване на процедури по реда на ЗОП са дейности с предмет ОСП и знаци.

Оставащите за разплащане средства в размер на 520 759 684 лв. (след Решение на НС), представляващи останалата част от 50% на изпълнени и приети работи за минал период, допълнително ще утежни бюджета на АПИ.

Допълнително необходимите средства до края на годината за нормалното функциониране на ремонтните дейности, над утвърдения бюджет за ТРП от 1 095 415 000 лв., са в размер на 2 784 593 000 лв., формирани, както следва:

- 180 700 000 лв. недостиг за разплащане на остатъка от 50% по Решение на Народното събрание (520 759 684 лв.);

- 20 000 000 лв. за възлагане по предстоящи за сключване споразумения към договорите за поставяне на пътна маркировка и знаци;

- 172 485 673 лв. изпълнени и сертифицирани дейности по възложени задания от 2020 г. и 2021 г. по стари договори (част от Приложение 4 от споразумения от 2021 г.) по възлагания от 2020 г. и 2021 г.;

- 999 963 500 лв. за разплащане на дейности, възложени 2020 и 2021 г, които ще завършат през настоящата година и ще се внесат сертификати за одобрение по стари договори (останалата част от Приложение 4 от споразумения от 2021 г.;

- 412 700 000 лв. за одобрени и възложени нови задания и предстоящи задания за 2022 г. за текущ ремонт и поддържане и ограничителни системи, съгласно Споразумения от 2022 г. (изкърпване на дупки, косене на тревни площи, профилиране на банкети, подмяна на компрометирани ограничителни системи, почистване на окопи);

- 998 744 000 лв. нови дейности по възложени ремонти с технологични проекти през 2022 г. по споразумения от 2022 г. (планирани ремонти на 953 км. РПМ (изчислени на база 1 048 000 лв/км, цялостно преасфалтиране, възстановяване на отводнителни системи, възстановяване на сеченията на конструктивните елементи на съоръженията).

2. Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти -1 161 656 000 лв.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са одобрени средства в размер на 1 047 061 800 лв. за администрирани капиталови разходи (основен ремонт и ново строителство), като са утвърдени и показателите по чл. 23, ал. 3. За дейностите за капитално строителство по показател „максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.“ са планирани 1 629 048 948 лв.

Съгласно извършена промяна по бюджета на МРРБ, респ. на АПИ, са пренасочени средства за приоритетни общински проекти в размер на 318 029 200 лв., като в резултат уточненият план за основен ремонт и ново строителство към м. май 2022 г. е в размер на 729 032 600 лв.

Към 25.05.2022 г. от бюджета на АПИ са извършени плащания по обекти в размер на 19 020 669 лв.

2.1. АМ „ХЕМУС“ -314 654 000 лв.

2.1.1. АМ „Хемус“ от км 78+500 до км 87+800:

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 2 730 000 лв. Средствата са необходими за разплащане на задържаните суми съгласно договора.

2.1.2. АМ „Хемус“ от км 87+800 до км 223+426.75 (участъци от 1 до 6):

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 292 382 675 лв. Средствата са необходими за обезпечаване на планираният напредък на СМР за участъци 1, 2 и 3, както следва: до края на 2022 г. се планира завършване на 11 км от Участък 1 (от п.в. Боаза до п.в. Дерманци), което е ~ 90 % напредък на СМР за целия участък; до края на 2022 г. се планира напредъкът на участък 2 да достигне -'- 40 % и напредъкът на участък 3 да достигне -'- 60 %.

В периода 08.2022 г. - 10.2022 г. за участъци 4 и 5 предстои поетапно откриване на строителната площадка, както и извършване на СМР в рамките на 5-10 %. Общият необходим финансов ресурс до края на 2022 г., включва планираният напредък за съответните участъци, както и налични сертифицирани СМР в размер на 34 661 517 лв.

2. 1.3. АМ „Хемус“ от км 223+426.75 до км 310+940 (участъци 7, 8 и 9):

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 5 900 000 лв. Средствата са необходими за обезпечаване на планираното завършване на СМР на п.в. „Буховци-Юг“ в периода 30.06.2022 г. - 07.07.2022 г., заплащане на стойността на изготвения технически проект за Участък 9 и п.в. „Буховци-Юг“ и авансово плащане на строителният надзор.

1.1.4. АМ „Хемус“ от км 310+940 до км 327+260 (участък 10):

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 13 640 838 лв. Средствата са необходими за обезпечаване на съответните окончателни плащания, вкл. задържани суми, към изпълнителя на строителството след завършване и приемане на обекта.

2.2. Път 1-1 „Видин - Ботевград“ - 610 243 000 лв.

2.2.1. Път 1-1 от км 3+757 до км 33+400: Видин - Макреш:

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 7 100 000 лв. Средствата са необходими за обезпечаване на планирания напредък със завършване на СМР в участък с Дължина от около 6 км.

2.2.2. Път 1-1 от км 33+400 до км 99+193: Макреш - Монтана:

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 240 021 119 лв. Средствата са необходими за обезпечаване на планирания напредък на СМР на участък 1 да достигне - 90 % и участък 2 да достигне -55 %. Общият необходим финансов ресурс до края на 2022 г., включва планираният напредък за съответните участъци, както и налични сертифицирани СМР в размер на 83 618 279,84 лв.

2.2.3. Път 1-1 „Мездра - Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800:

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 240 000 000 лв. Средствата са необходими за обезпечаване на планирания напредък със завършване на СМР в откритите участъци с дължина от около 9 км.

2.2.4. Път 1’1 „Мездра - Ботевград“ Лот 1 от км 174 +800 до км 194+165:

- допълнително необходим финансов ресурс за 2022 г. над заложения по бюджет: 123 121 805 лв. Средствата са необходими за обезпечаване на планирания напредък със завършване на СМР в откритите участъци с дължина от около 17 км.

2.3. Укрепване на свлачища - 57 811 000 лв.

Обектите, които са включени в програма „Аварийни ремонти“ за 2022 г. са 89 (осемдесет и девет) и са определени по следния принцип:

• Преходни обекти от изминалите години. Това са 86 обекта, за които може да се отчете напредък.

• Нови обекти във връзка с ново проявени разрушения и деформации по РПМ, в резултат на активизирали се дестабилизационни процеси и явления. 84 от обектите са участъци от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление, за които има сключен договор № РД-33-14/23.10.2019 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД за изготвяне на технически проекти и изпълнение на строително-монтажни работи.

Всички обекти включени за изпълнение по горецитирания договор са приоритетни за АПИ и тяхното реализиране ще е стъпка напред в подобряване на условията за едни по - безопасни пътища. Това са участъци от пътища - автомагистрала, първи, втори и трети клас, които по една и друга причина са засегнати от дестабилизационни процеси и явления, които се явяват потенциална опасност застрашаваща живота и здравето на хората. Предвид броя на обектите и необходимото техническото време за набавянето на всички законово изискуеми документи за стартиране на СМР, са предвидени средства за изпълнение на договора в периода 2022-2025 г.

Имаме и още 2 преходни обекта, за които се осъществява строителен надзор по време на аварийни ремонтно-възстановителни дейности по договорите за поддържане на републиканските пътища.

За 2022 г. са включени 3 нови обекта на територията на ОПУ Смолян, за които предстои да бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнител за дейности по проучване, проектира и строителство и осъществяване на строителен надзор.

За изпълнение на гореописани дейности ще са необходими средства над бюджетната рамка в размер на 57 810 540 лв., като със същите ще се разплатят дейности по осъществяване на проучвателно-проектантски и строително-монтажни работи и осъществяване на строителен надзор за обектите от програма „Аварийни ремонти“.

2.4. АМ „Струма“, Лот 3.2 -115 640 000 лв.

Прогнозните средства от държавния бюджет, които са необходими за изпълнението на дейностите по проекта до края на 2022 г. при евентуално сключване на договорите с избраните изпълнители са в размер на 115 640 338 лв.

След направена корекция на бюджет 2022 г. средства за тази година не са осигурени.

Ако се пристъпи към сключване на договорите по избрания вариант до края на 2022 г. необходимите допълнителните средства за изплащане на аванси по договорите за строителство и строителен надзор ще са в размер на 115 640 338 лв. с ДДС.

2.5. Обход на гр. Габрово, включително тунел под вр. Шипка

Прогнозните средства от държавния бюджет, които са необходими за изплащането на аванси по договорите с избраните изпълнители са в размер на 132 000 лв. Осигурени са от одобрения бюджет за 2022 г.

След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг е определен за изпълнител ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ПСВТ“, с участници: „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - Велико Търново“ АД, „ХИДРОСТРОЙ“ АД и ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ- Т“ ЕАД. Предложената от избрания изпълнител цена за изпълнение на обществената поръчка е 358 020 000,00 лв. с ДДС. Решението е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. С Решение от 30.09.2021 г. КЗК отхвърля жалбата. Жалбата е внесена и във Върховния административен съд /ВАС/, като ВАС също отхвърля жалбата. Срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни /8 месеца/ за проектиране и 1280 дни /42 месеца или 3,5 години/ за строителство.

След проведена обществена поръчка е определен и изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство ДЗЗД „Трансконсулт - Свеко“ с участници „Трансконсулт - БГ“ ООД и „Свеко Енергопроект“ АД на стойност 6 479 935,20 лв. с ДДС

2.6. АМ „Русе-Велико Търново“ - 63 308 000 лв.

Прогнозните средства от държавния бюджет, които са необходими за изпълнението на дейностите по проекта до края на 2022 г. при евентуално сключване на договорите е избраните изпълнители са в размер на 175 700 704 лв., като в бюджета са разчетени средства в размер на 112 392 480 лв. с ДДС.

След отваряне на ценовите предложения за проектиране и строителство на обекта прогнозните стойности на договорите за инженеринг са в общ размер на 1 844 340 797 лв. и по договорите за осъществяване на строителен надзор в размер на 29 482 200 лв.

Необходимите допълнителните средства за изплащане на аванси по договорите за строителство ще са в размер на 63 308 224 лв.

ж ПО БЮДЖЕТА НА ДНСК ЗА 2022 Г.

Допълнителни разходи по бюджета на ДНСК - 3 101 000 лв.

- Текущи разходи - 1 300 000 лв.

- Капиталови разходи — 1 801 000 лв.

1. Текущи разходи - 1 300 000 лв,

1. Персонал - 800 000 лв.

2. Издръжка - 500 000 лв.

Бюджет

За последните три години бюджета на ДНСК е както следва:

За 2020 г. — общо разходи - 9 930 400 лв., като в по-голямата си част - 7 717 845 лв. са разходи за заплати и осигуровки, по параграф „Издръжка44 - 1 885 100 лв. За 2021 г. - общо разходи - 10 937 990 лв., за заплати - 8 846 682 лв. и „Издръжка44 - 1 885 964 лв.

За 2022 г. - общо разходи - 11 600 000 лв., за заплати - 8 877 500 лв. и „Издръжка“ - 2 387 500 лв.

Към момента изпълнението на бюджета е в размер на 619 759 лв. Преобладаващата част от разходите към 30.04.2022г. - 294 793 лв. - са разходи за режийни разноски - горива, вода и ел. енергия. За сравнение - за същия период към м.04.2021 г. разходите за издръжка на ДНСК са в размер на 857 390 лв., като 140 291 лв. са за горива, вода и ел. енергия.

Видно от горното е, че при сегашните цени на горивата и ел.енергията и отчитайки ръста на инфлацията, остават средства за издръжка на ДНСК, които ще покрият единствено и само разходите за горива, вода и ел. енергия.

МОТИВИ за предлаганото увеличение:

1. Персонал

Съгласно чл.222, ал.2 от ЗУТ и чл.18 от Устройствения правилник на ДНСК, служителите от състава на специализираната администрация - органи на ДНСК, съобразно своята компетентност, упражняват контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществяват контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи, в резултат на което:

1. констатират незаконно строителство;

2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;

3. констатират нарушения при издаването на строителни книжа;

4. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;

5. обследват аварии в строителството за всички категории строежи;

6. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

7. установяват други нарушения на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

8. съставят актове по реда на ЗАНН за установяване на административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ;

9. заверяват заповедни книги в предвидените от закона случаи;

10. въвеждат в експлоатация строежи от първа до трета категория.

Следва да се има предвид, че ДНСК упражнява контролна дейност върху 265 общински администрации при упражняване на правомощията си по устройство на територията, което съпоставено е броя на служителите - органи на ДНСК, показва, че средно на един служител на ДНСК се пада да контролира работата на една община, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

От изложеното по-горе е видно, че характерът на работа на служителите на ДНСК е свързан с поемането на множество рискове и изисква изключително добра професионална подготовка и практика. Ежедневната работа на служителите на ДНСК е изключително отговорна, с тежки последствия за нарушителите и от много голямо значение за предотвратяване или ограничаване нанасянето на щети на трети лица, засегнати от незаконното строителство и трябва да бъде извършвана компетентно, прецизно и в срок, а в някои случаи и спешно.

През последните години обема на работа се е увеличил не колко кратно, въпреки намалената численост на персонала, което води до голяма натовареност на служителите, а последното увеличение на работната заплата в ДНСК е от 01.08.2020 г.

След извършен анализ се предлага увеличение на заплатите в ДНСК при два варианта - с увеличение с 15% или 20%, както следва:

При увеличение е 15 %- средната работна заплата ще бъде 1 720 лв., като недостига на средствата за работна заплата до края на 2022 г. ще възлиза на 587 850 лв. с включени осигурителни вноски.

При увеличение от 20 % - средната работна заплата ще бъде 1 794 лв., като недостига на средствата за работна заплата до края на 2022 г. ще възлиза на 784 653 лв. с включени осигурителни вноски.

С изменение на Закона за устройство на територията се предвижда разширяване на правомощията на ДНСК, по отношение на контрола на дейността на общинската администрация в областта на строителството. В този смисъл числеността на персонала от 401 щатни бройки става крайно недостатъчна и е необходимо увеличение на общата численост на персонала на ДНСК с 90 щатни бройки, както и осигуряването на допълнителен бюджетен ресурс за издръжка на новоназначените служители.

Предлаганото увеличение на щатната численост ще допринесе за подобряването на дейността на ДНСК, в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ, за постигане на ефективен държавен контрол в цялостния строителен и инвестиционен процес.

2. Издръжка

2.1. Текущи ремонти - 500 000 лв.

През 2020 г. и 2021 г. бяха извършени вътрешни ремонти на 11 от административните сгради, собственост на ДНСК от общ сграден фонд 26 сгради. Сградния фонд на ДНСК е стар, в повечето случаи е в режим на етажна собственост и предвид ограничените средства по бюджета си ДНСК е извършвала последно частични козметични ремонти през 2008 г.

В план-графика си за обществените поръчки ДНСК предвижда провеждането на обществена поръчка за СМР на поне още две сгради, собственост на ДНСК. Предвид факта от подобряване на условията на труд и издадени вече предписания е необходим ремонт на всички санитарни възли.

3. Капиталови разходи - 1 801 000 лв.

МОТИВИ за предлаганото увеличение:

В средно срочен план в бюджета на ДНСК са заложени средства за капиталови разходи, както следва:

за 2021 г. - 215 300 лв.

за 2022 г. -200 000 лв.

за 2023 г. -200 000 лв.

Поради ограниченията на Закона за държавния бюджет на Р България /ЗДБРБ/ за 2021 г. и изискването за блокиране на 5% от издръжката, а именно 554 880 лв., които бяха задържани за разходване при условията на чл. 106, ал.4 от ЗДБРБ, ДНСК бе принудена да преустанови подписването на нови договори от предвиденото за закупуване през 2021 г., а именно - 150 бр. компютърни конфигурации и 50 бр. мултифункционални устройства, като към онзи момент се подписваха договори само за текущи режийни разходи.

3.1. Компютърна техника - 624 000 лв.

В ДНСК последната доставка на нови работни станции е от началото на 2019 г., когато са закупени 80 бр. компютърни конфигурации. Всички останали работни станции са в експлоатация над 5 години. Техническите им параметри са слаби и работят изключително бавно, служителите изпитват затруднения при работа с основните програми, необходими за изпълнение на служебните им задължения- достъп до деловодна система, поща, работа със споделени файлове. Към момента 26 работни станции са с операционни системи Windows 7/8, които операционни системи са спрени от поддръжка и застрашават информационната сигурност в ДНСК, но техническите параметри не позволяват актуализацията им. Останалите работни станции са с Windows 10 - операционна система, която е актуална и се поддържа от производителя й, но слабите технически параметри (бавни HDD, недостатъчно оперативна памет, слаби процесори) възпрепятстват нормална работа с приложенията, а при прилагане на месечните актуализации работните станции стават неизползваеми за периода на актуализация, както и при сканиране на антивирусната защита. По-голямата част от тези компютри са със стари дънни платки и е икономически неизгодно влагането на средства за ъпгрейда им. Те поддържат стари модели оперативна памет, а и самите процесори са слаби.

Като цяло техническата обезпеченост с работни станции в ДНСК е в критично лошо състояние, което възпрепятства служителите да изпълняват служебните си задължения. Това се отразява негативно и в качеството и бързината на обслужването на гражданите в Центровете за административно обслужване. През изминалата година при назначаване на нови служители се пускаха в експлоатация компютри с Windows 7, поради липсата на други налични работни станции, което е в нарушение на чл. 22. (1) от Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Но и тези стари компютри са изчерпани и в момента няма компютърни конфигурации, с които да се оборудват работните места на новопостъпващи служители в ДНСК.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат предприети спешни мерки по осигуряване на компютърни конфигурации с технически параметри, позволяващи безпроблемна работа със съвременните операционни системи, приложения и системи. Необходимо е закупуването на 200 броя компютърни конфигурации като средната цена (според пазарното проучване на Централния орган за покупки на Министерство на финансите) на една компютърна конфигурация (компютър и монитор) е около 3 120 лв.

3.2. Преносими компютри с мобилни принтери и скенери ~ 123 000 лв.

ДНСК не разполага с преносими компютри и мобилни принтери, които служителите да използват при извършване на проверки на обекти, общини и т.н., и да имат достъп до информационните масиви на ДНСК извън мрежата й. Мобилни скенери също биха подобрили снемането в електронен вид документи, което в момента се извършва с мобилни телефони. За целта са необходими минимум по един преносим компютър с мобилен принтер и мобилен скенер за всяко РДНСК и минимум 3 броя за ДНСК централно управление. Средната цена на един преносим компютър с мобилен принтер и мобилен скенер е около 3 968 лв.

3.3. Скенери за ЦАО - 36 000 лв.

В момента всички регионални дирекции разполагат с по един скенер в Центровете си за административно обслужване с изключение на РДНСК София, РДНСК Софийска област и РДНСК Бургас. Всички скенери са извънгаранционни като 27 броя скенери са закупени през 2018 година и 10 броя през 2014. Предвид голямото им и постоянно натоварване често се случва да имат технически проблеми - не поемат листа, захапват повече от един лист, намачкват хартията, отказват бутони, което води до временно забавяне или прекъсване на работата на служителите, обслужващи граждани.

За осигуряване на непрекъсваемост на работния процес на служителите в Центровете за административно обслужване в цялата страна е необходимо всички РДНСК да бъдат обезпечени с поне два скенера. Приблизителна цена на скенер е 1 200 лв.

3.4. Мултифункционални копирни машини - 84 000 лв.

Отново във връзка с непрекъсваемостта на работния процес на администрацията са необходими минимум 30 броя мултифункционални копирни машини - по нови машини на всеки етаж в сградата на ДНСК и по една допълнителна машина за всяко РДНСК. Средна цена една машина 2 800 лв.

3.5. Сървърна техника - 240 000 лв.

Наличната сървърна техника се състои от 4 извънгаранционни сървъра. Изграден е клъстер, чийто капацитет е запълнен (не могат да се добавят нови услуги/системи и да се гарантира работата им в случай на повреда в някой от сървърите). Най-стария сървър (от 2008 година) се използва за съхранение на реплики на основните виртуални машини за последните 24 часа, но няма необходимите ресурси да поеме всички услуги в случай на отказ на клъстера, което налага закупуване на минимум два нови сървъра, компоненти за из1 раждане на SAN мрежа и UPS,

3.6. Дисков масив - 120 000 лв.

Необходим е втори дисков масив, за съхранение на данните в друга сграда за предпазване от пожар, наводнения и други бедствия заедно с необходимото оборудване шкаф, UPS, климатизация, видеонаблюдение, контрол на достъп.

3.7. Изграждане на ново структурно окабеляване на РДНСК ~ 300 000 лв.

Мрежовото (структурно) окабеляване в някои от регионалните структури на ДНСК е изградено преди повече от 10 години на доброволни начала от служителите по места или от тогавашните интернет доставчици. Използваното мрежово оборудване представлява 4 или 8 портови суичове, монтирани на разнообразни места, свързани с открити кабели, минаващи през дупки в стените. Няма никаква информация, схема или план, по който е изпълнено окабеляването, а е следвана единствено логиката да се свърже поредния компютър в мрежата по най-икономичен начин. За включване на допълнителни мрежови устройства (компютри, копирни машини, телефони и т.н.) налага изпращане на специалист от ДНСК до съответното РДНСК да разгадае структурата на мрежата и свърже новите устройства. Отстраняването на проблеми в такава мрежа отнема много време и вероятността за такива е голяма.

3.8. Мрежово оборудване на РДНСК - 36 000 лв.

Използваните в регионалните ни структури в момента маршрутизатори са модел Cisco 871, които са спрени от продажба на 15.07.2010 и спрени от поддръжка от 16.07.2015. Използвания за VPN сървър в ЦУ Cisco 2800 е спрян от поддръжка на 31 август 2020. Няма закупени допълнителни устройства за подмяна в случай на повреда на устройство. Всички услуги - поща, деловодство, споделени папки, домейн контролери са в мрежата на ДНСК в ЦУ. При прекъсване на връзката с Централно управление останалите РДНСК нямат деловодна програма, поща, телефони и т.н.

ДИСК има критична нужда от обновяване и подмяна на рутери и суичове, които са в основата на изградената връзка между регионалните звена и централното управление, за да се осигури качествена, сигурна и надеждна връзка за мрежовия обмен на данни, което на свой ред гарантира функционирането на дирекцията.

3.9. Модернизация на компютърната мрежа на ДНСК - 78 000 лв.

Към момента, във връзка със зачестилите прекъсвания на компютърната мрежата и бавен достъп до деловодната система, счетоводна програма, пощенски сървър, документите на потребителите и т.н. в сградата на ДНСК, които водят до забавяне в обслужването на гражданите в центъра за административно обслужване, както и

прекъсване/затрудняване на работата на служителите бяха извършени тестове на мрежовото оборудване. Резултатът от тестовете показаха, че етажните комутатори са със скорост на портовете от 100 Mbps за работните станции и 1 Gbps за връзка с комутаторите от съседните етажи. Етажните комутатори са свързани каскадно, така, че отпадането на комуникационната свързаност на един етаж води до прекъсване на всички останали етажи под него. Същите имат неработещи портове, морално остарели и част от тях са в експлоатация от изграждането на структурното окабеляване и не отговарят на съвременните потребности за пренос на данни, което налага спешната им подмяна.

Защитната стена не е дублирана и ако се повреди ще доведе до спиране на работата на електронния обмен на документи с другите администрации, електронната поща, официалната страница и достъпа на служителите до системи и услуги критични за работата на ДНСК (банкови операции, административни услуги на НАП, КАИС, Имотен регистър и т.н.).

Необходимо е да се извърши модернизация на компютърната мрежа на ДНСК на бул. Христо Ботев 47, която да гарантира непрекъсваемост на работния процес и повишаване на скоростта на достъп до системите, използвани от служителите на ДНСК.

Чрез модернизацията ще се повиши пропускливостта на локалната мрежа, ще се елиминира каскадното свързване на етажните комутатори и ще се гарантира минимален брой засегнати работни станции при повреда на комутатор или прекъсната връзка с опорните комутатори. Също така ще осигури непрекъсваемост на достъпа до уеб базирани услуги, чрез дублиране на защитната стена. При избора на съответните устройства ще се постигне повишаване на информационната сигурност и прилагане на добрите практики за конфигуриране и дизайн.

3.10. Автомобилен парк -160 000 лв.

Предвид контролната дейност на регионалните звена се налага тя да бъде извършвана на място по самите строежи. Това налага ДНСК да поддържа автопарк, който изисква постоянна поддръжка и при възможност периодично обновяване. Още повече, че някои от районите са с планински и трудно проходими терени. В тази връзка дирекцията има спешна нужда от 4 джипа, от които за два са осигурени средства в бюджета за 2022 г. Необходимо е осигуряване на допълнителни средства в размер на 160 000 лв. за закупуването на още два броя автомобили с висока проходимост за изпълняване на функциите на ДНСК за контрол по строителството.

Ш. УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 3 ОТ ЗДБРБ ЗА 2022 Г.

1. „Максимален размер на ангажиментите за разходи,

които могат да бъдат поети през 2022 г.“ - 2. „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. “~ 

4 ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МРРБ ЗА 2022 Г.

- „ Максимален размер на ангажиментите за разходи,

които могат да бъдат поети през 2022 г.“ - 111 595 000 лв.

С извършени вътрешно компенсирани промени по бюджета на МРРБ за 2022 г. са пренасочени средства от бюджета на АПИ, предвидени за пътни обекти от РПМ, които няма да се изпълняват в рамките на 2022 г., по бюджета на МРРБ-ЦА с цел изпълнение на поетия политически ангажимент към българските общини за финансиране на дейности по рехабилитация и реконструкция на общински пътища и за общински ВиК проекти чрез бюджета на МРРБ за 2022 г., в резултат на което се явява недостиг на средства по показателя Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на МРРБ-ЦА в размер на 111 595 200 лв.

Пренасочените разходи са в размер на 418 029 200 лв., а по показателя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. - 306 434 000 лв.

4 ПО БЮДЖЕТА НА ДНСК ЗА 2022 Г.

Във връзка с исканите допълнителни разходи по бюджета на ДНСК за 2022 г., е необходимо увеличаване на показателите:

- „ Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.“ — с 2 301 000 лв.

- „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. с 2 301 000 лв.

4 ПО БЮДЖЕТА НА АПИ ЗА 2022 Г.

- „ Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.“ - с

- „ Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.“ - с

3.1.1. Дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ

- „ Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.“ с 1 901 600 000 лв.

- „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.“ с 1 431 400 000 лв.

Във връзка с допълнителни задания за дейности по ТРП съгласно Споразуменията от 2021 и 2022 г. ще възникнат нови ангажиментите за разходи в размер на 1 901 600 000 лв. и нови задължения за разходи - в размер на 1 431 400 000 лв.

2. Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти
 

Коментари Напиши коментар

98

Анонимен

преди 9 месеца

АКО ДОКУМЕНТА Е АВТЕНТИЧЕН ИСКАНОТО МРРБ УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Е ПО т.II = 3 949 350 000 ЛВ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИЗГЛЕЖДА ДОКУМЕНТА Е НЕПЪЛЕН И ОСВЕН ТОВА НЕ СЕ ВИЖДАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МУ С ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ БЮДЖЕТА (КИРО ХАРВ - КАРАДЖ ИСКА 6 МЛРД = З,6+2,..),НО ПОКАЗВА, ЧЕ ДОКУМЕНТА НЕ Е ИЗКАЗВАНЕ НА СЪОБРАЖЕНИЯ, А ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ. ТАКА, ЧЕ ПО-СКОРО КАРАДЖОВ НЕЩО НИ МЕНТИ,НО НЕ СЕ ВИЖДА ПОДПИС НА ВНОСИТЕЛЯ. И ОСВЕН ТОВА Е СТРУКТУРИРАН НЕПРАВИЛНО.

97

Анонимен

преди 9 месеца

АКО ДОКУМЕНТА Е АВТЕНТИЧЕН ИСКАНОТО МРРБ УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Е ПО т.II = 3 949 350 ЛВ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИЗГЛЕЖДА ДОКУМЕНТА Е НЕПЪЛЕН И ОСВЕН ТОВА НЕ СЕ ВИЖДАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МУ С ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ БЮДЖЕТА (КИРО ХАРВ - КАРАДЖ ИСКА 6 МЛРД = З,6+2,..),НО ПОКАЗВА, ЧЕ ДОКУМЕНТА НЕ Е ИЗКАЗВАНЕ НА СЪОБРАЖЕНИЯ, А ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ. ТАКА, ЧЕ ПО-СКОРО КАРАДЖОВ НЕЩО НИ МЕНТИ,НО НЕ СЕ ВИЖДА ПОДПИС НА ВНОСИТЕЛЯ. И ОСВЕН ТОВА Е СТРУКТУРИРАН НЕПРАВИЛНО.

96

Анонимен

преди 9 месеца

Ей , тия Простi Пuтки все някой друг им е виновен. Спечелихте изборите , управлявайте , нали това искахте.